Wsparcie

Warunki gwarancji

Producent udziela Nabywcy 24 miesięcznej gwarancji na produkt, liczac od dnia zakupu. Gwarancja odnosi się do uszkodzeń wynikłych z wady materiałowej lub produkcyjnej. Usługi gwarancyjne dokonywane będą jedynie po przedstawieniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej i paragonu (dowodu) zakupu. Gwarancję należy zgłosic  sprzedawcy produktu lub w autoryzowanym specjalistycznym serwisie.
W przypadku usterek lub uszkodzeń ujawnionych w trakcie okresu gwarancji urządzenia, producent dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany produktu, w możliwie najkrótszym czasie. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas takiej naprawy.

Gwarancja jest ważna tylko w przypadku normalnego, zgodnego z przeznaczeniem  użytkowania produktu. Uzytkowanie uznane jest za  normalne i zgodne z przeznaczeniem , jezeli: 

 • Produkt był używany jedynie w celach opisanych w Instrukcji Obsługi. Obowiązująca dla stron  jest Instrukcja Obsługi wydana w języku polskim.
 • Produkt był używany  zgodnie z instrukcją, poddany systematycznej konserwowacji  i nieprzeciążany.
 • Produkt używano tylko z zalecanymi przez producenta nowymi  akcesoriami. Podlegajace normalnemu  zuzyciu  części były regularnie wymieniane. Producent nie odpowiada  za uszkodzenia wynikające z używania akcesoriów lub zródeł zasilania pochodzących od niepolecanych przez producenta produktu ,producentów oraz za  nieprawidłowe działanie wynikające z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, lub stosowania uzywanych akcesoriów, czesci zamiennych i zródeł zasilania  
 • Produkt używany był w gospodarstwie domowym  i ze zwyczajową częstotliwością gospodarstwa domowego.
 • Weksploatacji produktu używano wody o średniej twardości i produkt był systematycznie czyszczony  
 • W przypadku normalnego użytkowania produktu, użytkownik konsekwentnie przestrzega wskazówek zawartych w Instrukcji obsługi, unika opisanego w Instrukcji obsługi uzywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem  i stosuje sie do  znajdujących  się w niej wskazówek dotyczacych nieprawidlowego  uzytkowania .

 

Gwarancja na produkt wygasa, jeżeli produkt:

 • Był wystawiony na działanie szkodliwych czynników  – np. promienie słoneczne lub inne
  promieniowanie, został zalany  jakims  płynem lub uszkodzony mechanicznie, doznał usterki w wyniku  spiecia elektrycznego lub nagłej zmiany napiecia sieciowego, uległ uszkodzeniu   z powodu wyładowania elektrostatycznego (zmiany napiecia zwiazanego z wyładowaniami elektrycznymi  ), krótkiego spięcia, niewłaściwego zasilania lub  niewłasciwej  polaryzacji.
 • Nie był regularnie czyszczony i uległ  uszkodzeniu z powodu  nieusunięcia  resztek żywność lub innych zanieczyszczeń.
 • Był niewłaściwie konserwowany, czyszczony. Podczas czyszczenia lub  konserwacji uzywano  niewłaściwego środka czyszczącego (np. chemikalia).
 • Uległ mechanicznemu uszkodzeniu , uszkodzeniu wynikajacego z wysokiej temperatury,  uzywania chemikaliów; Obudowa produktu została  zdjeta , zmieniono lub usunięto tabliczkę znamionową producenta lub zamazano jej tresc  zamki fabryczne i śruby mocujace uległy uszkodzeniu. Produkt doznał  uszkodzenia z powodu  wstrząsu, uderzenia, działania wysokiej temperatury, płynów (włącznie z płynem z baterii), oraz przerwania  kabla, wyłącznika, lub zasilacza sieciowego.
 • Części szklane, ceramiczne i plastikowe uległy potłuczeniu lub peknieciu. .
 • Był używany w celach komercyjnych,.


Gwarancja  nie obejmuje czynności opisanych w instrukcji Obsługi związanych z konserwacją i czyszczeniem produktu , oraz  części i akcesoriów ulegajacych zwykłemu zuzyciu podczas zwykłej eksploatacji  (  zbiornik  kurzu, filtry,szklany dzbanek , żarówki, świetlówki, akumulatory,)  oraz zmian zabarwienia czesci grzewczych , zmian spowodowanych osadzaniem sie  kamienia wodnego lub innych osadów..  

Gwarancja traci ważność: w przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w produkcie,  napraw w nieautoryzowanym  serwisie, napraw dokonywanych własnoręcznie, przekształceń, rozszerzeń, przekształceń dokonanych w celu użytkowania poza krajami określonymi i dozwolonymi przez producenta.

Reklamowany produkt musi być w stanie czystym. Sprzedawca, względnie autoryzowany serwis maja prawo odmówic  przyjęcia zanieczyszczonego produktu. W celu zapobieżenia uszkodzeniom mogącym wystąpić w czasie dostawy, produkt należy odpowiednio zapakować (w opakowaniu oryginalnym lub zastępczym).

W przypadku sprzecznych informacji pochodzących z innych źródeł, reklamacje na podstawie tych sprzecznych informacji kwalifikują się jako nieuprawnione.

Do niniejszej gwarancji maja zastosowanie obowiazujace przepisy prawa w zakresie w niej nie uregulowanym

Liste  autoryzowanych serwisów można mozna uzyskac   telefonicznie, mailowo lub na stronie internetowej jak ponizej:

Telefon: 22 100 59 65     E-mail: support-pl@dyras.com      Internet: www.dyras.com/pl


Zasady i warunki gwarancji

Produkt ten objęty jest gwarancją na produkty, według przepisów prawnych obowiązujących w miejscu i dniu jego zakupu.

Gwarancja nie obejmuje   normalnego zużycia się w trakcie eksploatacji, ani części łamliwych, takich jak czesci   ze szkła i ceramiki, żarówki itp.Normalna żywotność akcesoriów jest ograniczona.

Produkt został zaprojektowany jedynie dla użytku domowego. Gwarancja nie obejmuje  użycia komercyjnego produktu , niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją.uzytkowania .

Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy urządzenie jest używane zgodnie z instrukcją i pod warunkiem, że nie jest przerabiane, naprawiane ani reperowane przez nieuprawnioną osobę, lub uszkodzone w wyniku niewłaściwego stosowania.

Jeżeli produkt nie działa, prosimy o odpowiednie go zapakowanie, załączając nazwisko i adres oraz powód zwrotu. Należy także przedstawić dowód zakupu i zwrócić produktwmiejscu gdzie został zakupiony.

W związku z listą autoryzowanych serwisów można zasięgnąć informacji poprzez następujące możliwości kontaktowe:

Telefon: 22 100 59 65     E-mail: support-pl@dyras.com      Internet: www.dyras.com/pl